دانشجو

دانشجو به فردی گفته می شود که جوینده دانش است و به افرادی اطلاق می شود که در دانشگاه تحصیل می کنند.