تایپ

تایپ به معنای نوشتن با انگشتان دست است که با دستگاه های نوشتن صورت می پذیرد. تایپ کردن طبق قواعد خاصی صورت می پذیرد که آن را می توان تخصص تلقی نمود. در عصر قدیم تایپ کردن به وسیله ماشین هایی غیر الکترونیکی صورت می پذیرفت که مانند ماشین های عصر جدید قابلیت ویرایش را نداشتند و از سایر امکانات سیستم های الکترونیکی محروم بودند. به فردی که عمل تایپ کردن را انجام می دهد اصطلاحا تایپیست گفته می شود. همانگونه که گفته شد تایپ کردن طبق قواعد خاصی صورت می پذیرد و نیازمند تمرکز انگشتان دست بر روی صفحه کلید می باشد. اصطلاحا به تایپ تخصصی تایپ ده انگشتی گفته می شود. لازمه کار تایپ ده انگشتی، تمرکز،شناخت قواعد، سرعت، دقت و عدم مشاهده صفحه کلید می باشد و تقریبا با استفاده از تمامی انگشت ها صورت می پذیرد.